Puitmajatootjad keskenduvad uutele turgudele
04. aprill 2012

Puitehitiste eksport kasvas eelmisel aastal ligi veerandi võrra. Kui seni on olnud Eesti puitmajatootjate põhiturg Skandinaavia, siis nüüd on et­tevõtjad jester enam tähelepanu pööramas Kesk-Euroopale ning Suurbritanniale, kirjutab Äripäev.

Eesti Puitmajaliidu andmeil moodustas puidust kokkupandavate ehitiste eksport mullu 170,1 miljonit eurot, mis on 2010. aastaga võrreldes 23,8 protsenti enam. Ehkki jätkuvalt on suurim ekspordiriik Norra, kuhu läks eelmisel aastal 30 protsen­ti toodangust, on Norra osa koguekspordis aasta­aastalt vähenenud ja suurenenud on teiste turgu­de, nagu näiteks Prantsusmaa, Taani ja Suurbri­tannia osa. Mullu eksporditi Eesti puitehitisi kok­ku 40 riiki.

"Skandinaavia maades ei pea hakkama kõige­pealt müüma puitu ja alles siis maja, aga näiteks Inglismaal peab kõigepealt müüma maha puidust maja ehitamise idee," tõi OÜ Nordic Houses juht, Eesti Puitmajaliidu juhatuse esimees Argo Saul väl­ja turgude erinevuse. "Inglismaal on siiani peetud ikka peamiseks ehitusmaterjaliks kivi ja mitte pui­tu. Samas inimeste mõttelaad tasapisi muutub."

Nordic Houses toodab puitsõrestikuga maju, millest enamik läheb Norrasse. Et kinnitada kan­da uutel turgudel, osales Nordic Houses teist aas­tat järjest märtsis Londonis toimunud keskkonna- ja energiasäästliku ehituse messil Ecobuild. "Kõik, kes eelmisel aastal messil käisid, said tellimusi ja jäid messiga rahule," kinnitas Saul. "Messil on või­malik luua lisaks Suurbritannia turule kasulikke ärisidemeid ka ettevõtetega Mandri-Euroopa rii­kidest," lisas ta.

Tänavuselt messilt tõsisem saak. Samuti teist aastat järjest EcoBuildil osalenud palkmajatootja OÜ Palmatin müügijuhi Jaan Köönvere ütlusel on neile juba aastaid olnud peamiseks ekspordituruks Prantsusmaa, millele järgnevad Saksamaa ja Suurbritannia. "Seekordsel messil olid meiega koos boksis ka meie edasimüüjad Inglismaal, kel­lega me oleme aastaid koostööd teinud," rääkis ta. "Kui me eelmisel aastal saime messilt paar uut le­pingut, siis tänavu saime mitu tõsisemat projekti silmapiirile. Tegu on kinnisvara arendusprojekti­dega. Kas ja millal need projektid ellu ärkavad, on aja küsimus," märkis Köönvere. Seni on Palmatin eksportinud Inglismaale paarkümmend maja aastas.

Soomlaste asemel tullakse eestlaste juurde. Köönvere sõnul on Eesti puitmajatootjad Inglis­maa turul justkui teisel ringil. "Soomlased on oma turu Inglismaal käest ära andnud, sest nende müü­gihinnad on liiga kõrgeks läinud," põhjendas ta. "Need, kes asjast aru saanud, tulevad palkmaja Ees­ti firmalt tellima. Sama võib täheldada ka Prantsus­maal. Neil turgudel osatakse hinnata Eesti puitma­jade kvaliteeti, mis ei jää mitte millegagi alla Skan­dinaavia toodetele," kinnitas Palmatini müügijuht.

Saul nentis, et ehkki puitmaja müügihind ei sõltu riigist, vaid konkreetsest majaprojektist, on Norrasse eksportida üldjuhul siiski kõige sood­sam. "Mis siin salata - norraka maksujõud on teis­test peajagu üle," möönis ta. "Norras tulevad mar­ginaalid lihtsam alt. Ja eks seepärast Norrasse läheb ka kõige rohkem toodangut," selgitas puitmajaliidu juhatuse esimees.

Väikese puitmajatootja OÜ Pärnu Log Homes te­gevjuht Raiko Gustavson ütles, et kui mullu kosus ka nende firma käive ja ekspordimaht suurenes, siis tänavu ta sarnast hüpet prognoosida ei julge ei oma firmale ega kogu puitmajaturule. "Eelmise nä­dala lõpus oli puitmajaliidu aastakoosolek ja mit­med ettevõtjad tõdesid, et kui näiteks Põhjamaades kapitaliprobleemi ei tohiks nagu olla - pangad on seal ju küllalt tugevad - siis samas inimesed käi­tuvad vägagi ettevaatlikult," seletas ta. "Meie ei os­ka siin ette näha, kas inimesed otsustavad investee­rida ja soetada endale suvekodu või mitte. Mõnel puitmajatootjal on võib-olla juba õnnestunud saada häid tellimusi, aga teised alles teevad suurt tööd selliste tellimuste nimel," lisas Gustavson.

Panustab oma kaubamärki. Pärnu Log Homes on üks väheseid puitmajatootjaid Eestis, kes ei tu­rusta toodangut edasimüüjate kaudu ja ekspordib vaid oma kaubamärgi all. "Me sisenesime omal ajal Norra turule lokaalsete partnerite kaudu, kuid ala­tes 2008. aastast, mil registreerisime kaubamärgi Pärnu Log Homes, oleme üritanud just oma kau­bamärki tuntuks teha," lausus Gustavson. Firma müüb aastas Norrasse ja Rootsi kokku kümme­kond maja. 

Eestis liigub müük ehitusturu taktis

Ka Eestis on suurenenud nõud­lus puitmajade järele ja võr­reldes varasemate aastatega on meie tootjad koduturul ak­tiivsemalt tegutsemas, kinni­tas Eesti Puitmajaliidu juhatu­se liige Elari Kivisoo.

"Valdavalt liigub Eestis nõud­lus puitmajade järele koos ehi­tusturu trendidega," rääkis ta. "Küll aga on märgata, et võrrel­des varasema ajaga on inimesed järjest teadlikumad ja oskavad hinnata kvaliteetset ning läbi­mõeldud toodet," lisas Kivisoo.

Puitmajasektori kogukäibest umbes 85 protsenti moodustab eksport. OÜ Nordic Houses juhi Argo Sauli sõnul on eksport ik­kagi see, mis puitehitiste toot­jaid toidab, ja seetõttu ettevõt­ted sinna ka oma ressursi suuna­vad. "Paljude Eesti puitmajatootjate jaoks ei ole koduturg sihttu­ruks," tõdes ta.

"Samas on muidugi tore, kui ettevõttel kodus teatud tuntus ja maine on. Ja muidugi on tootearendusi teha ning uusi lahen­dusi katsetada kodus odavam, kui teha seda tuhandete kilo­meetrite kaugusel ja seal oma vitsad kätte saada," tõi Saul väl­ja koduturu olulisuse.

Kommentaar

Turgude elavnemine kosutas eksporti

Elari Kivisoo, Eesti Puitmajaliidu juhatuse liige, Eest Puitmajaklastri juht:

Ekspordi kasvu põhjuseks on ühelt poolt turgude elavnemi­ne 2009. ja 2010. aastaga võr­reldes. Teisalt on Eesti puitma­jatootjad õppinud keerulistest aegadest ning hajutanud äriris­ke, keskendudes rohkematele sihtturgudele.

Suurbritannia on Eesti puitmajatootjate sihtriigina olnud esirinnas juba mitmeid aastaid ning eksport sinna on olnud küllalt stabiilne - näiteks 2010. aastal oli Suurbritannia eks­pordi sihtriikide seas kolman­dal kohal. Tervikuna on ekspor­di kasv Suurbritanniasse olnud sarnane üldise ekspordi kasvu­ga, jäädes umbes 25 protsendi juurde võrreldes 2010. aastaga.

Eksporti Suurbritanniasse mõjutas positiivselt ka eelmi­sel aastal Ecobuildi messil osa­lemine. Seda võib järeldada kas või sellestki, et majatootjad, kes eelmisel aastal messil väl­jas olid, olid enamikus kohal ka tänavu.

Allikas: Äripäev, Väinu Rozental     

Otsid kodu?