PUITMAJAEHITAJA, tase 3

(kutse on tähtajatu)

Vaata kutsestandardit siit.

KUTSE ESMAKORDSE TAOTLEMISE EELTINGIMUSED:
a) Kutseõppe õppekava lõpetaja
 • erialase kutseõppe tasemeõppe vastava õppekava täies mahus läbimine (sh. erialane praktika).
b) Töömaailma taotleja
 • vähemalt 1 aastane erialane töökogemus puitmaju ehitavas või tootvas ettevõttes taotluse esitamisele eelneva 5 aasta jooksul.
KUTSE ESMAKORDSEL TAOTLEMISEL ESITATAVAD DOKUMENDID:
a) Kutseõppeasutuse lõpetaja
 • õppeasutuse tõend selle kohta, et õppekava on täies mahus läbitud.
b) Töömaailma taotleja:
 • avaldus (vormikohane),
 • isikut tõendava dokumendi koopia,
 • CV (vormikohane),
 • portfoolio,
 • maksekorralduse koopia kutseeksami tasu ülekandmise kohta.

TAOTLEJA KOMPETENTSUSE HINDAMINE:
 • teoreetiliste teadmiste test;
 • praktiline tööülesanne;
 • vestlus.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUITMAJAEHITAJA, tase 4

(kutse kehtib 10 aastat)

Vaata kutsestandardit siit.

KUTSE ESMAKORDSE TAOTLEMISE EELTINGIMUSED

a) Kutseõppe õppekava lõpetaja

 • erialase kutseõppe tasemeõppe vastava õppekava täies mahus läbimine (sh. erialane praktika).

b) Töömaailma taotleja

VARIANT 1
 • vähemalt põhiharidus;
 • vähemalt 10 tunni mahus kutse andja poolt aktsepteeritavate erialas(t)e täienduskoolitus(t)e läbimine kutse taotlemisele eelneva 5 aasta jooksul;
 • vähemalt 2-aastane töökogemus puitmaju ehitavas või tootvas ettevõttes taotluse esitamisele eelneva 5 aasta jooksul.
VARIANT 2
 • varasem palkmajaehitaja, tase 3 või puitmajaehitaja, tase 3 kutse olemasolu;
 • vähemalt 10 tunni mahus kutse andja poolt aktsepteeritavate erialas(t)e täienduskoolitus(t)e läbimine kutse taotlemisele eelneva 5 aasta jooksul;
 • vähemalt 1-aastane erialane töökogemus puitmaju ehitavas või tootvas ettevõttes taotluse esitamisele eelneva 5 aasta jooksul.
VARIANT 3
 • rahvusliku ehituse rakenduskõrghariduse õppekava läbimine.

Spetsialiseerumine tase 4 kutsel:
 • Spetsialiseerumine Palkmajaehitaja, tase 4 - erialane töökogemus peab olema saadud palkmaju ehitavas ettevõttes ja vastama spetsialiseerumisele. Rahvusliku ehituse rakenduskõrghariduse õppekava läbinud taotlejal loetakse nõutav töökogemus kaetuks õppeaja jooksul läbitud praktikate ja praktilise õppetööga.
 • Spetsialiseerumine Käsitööpalkmaja tootja ja palkmajade renoveerija, tase 4 - erialane töökogemus peab olema saadud käsitöö palkmaju tootvas, ehitavas või renoveerivas ettevõttes ja vastama spetsialiseerumisele. Rahvusliku ehituse rakenduskõrghariduse õppekava läbinud taotlejal loetakse nõutav töökogemus kaetuks õppeaja jooksul läbitud praktikate ja praktilise õppetööga.
KUTSE (Puitmajaehitaja tase 4) ESMAKORDSEL TAOTLEMISEL ESITATAVAD DOKUMENDID:

Kutseõppeasutuse lõpetaja:
 • õppeasutuse tõend selle kohta, et õppekava on täies mahus läbitud,
 • portfoolio õppetöö käigus tehtud praktilistest töödest,
Töömaailma taotleja:
 • avaldus (vormikohane),
 • isikut tõendava dokumendi koopia,
 • CV (vormikohane),
 • portfoolio,
 • haridust tõendava dokumendi koopia,
 • erialaste täiendkoolitus(t)e läbimist tõendava(te) dokumendi/dokumentide koopia(d),
 • maksekorralduse koopia kutseeksami tasu ülekandmise kohta.

TAOTLEJA (puitmajaehitaja tase 4) KOMPETENTSUSE HINDAMINE ESMAKORDSEL TAOTLEMISEL
 • dokumentide alusel;
 • teoreetiliste teadmiste test;
 • praktiline tööülesanne;
 • vestlus.
 • Hindamismeetod kutseõppe tasemeõppe lõpetamisel on kombineeritud eksam.

KUTSE TAASTÕENDAMISE EELTINGIMUSED


a) varasemalt saadud kutsetunnistus, mille kehtivusaja lõppemisest ei ole taastõendamise hetkeks möödas rohkem kui 3 aastat;
b) läbitud vähemalt 30 h ulatuses kutse andja poolt tunnustatud erialaseid täienduskoolitusi taastõendamisele eelneva 5 aasta jooksul;
c) erialane töökogemus vähemalt poole kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul.

KUTSE TAASTÕENDAMISEKS ESITATAVAD DOKUMENDID

 • avaldus (vormikohane),
 • koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),
 • varem omistatud kutsetunnistuse koopia,
 • maksekorraldus kutse andmisega seotud tasu maksmise kohta,
 • läbitud täiendkoolitus(t)e tunnistus(t)e koopia(d),
 • portfoolio kutse omamise ajal tehtud erialastest töödest.

TAOTLEJA KOMPETENTSUSE HINDAMINE TAASTÕENDAMISEL

 • dokumentide alusel;
 • vajadusel praktiline tööülesanne;
 • vajadusel vestlus.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUITMAJAEHITAJA, tase 5

(kutse kehtib 7 aastat)

Vaata kutsestandardit siit. 

KUTSE ESMAKORDSE TAOTLEMISE EELTINGIMUSED

VARIANT 1
 • üldehituse valdkonna kõrgharidus;
 • vähemalt 2-aastane erialane töökogemus töökollektiivi juhina (eestööline, brigadir, meister, tööjuht vms.) puitmaju ehitavas või tootvas ettevõttes taotluse esitamisele eelneva 7 aasta jooksul.
VARIANT 2
 • vähemalt keskharidus ja palkmajaehitaja või Puitmajaehitaja, tase 4 kutse olemasolu või muu erialase kutsehariduse olemasolu;
 • vähemalt 20 tunni mahus kutse andja poolt aktsepteeritavate erialas(t)e täienduskoolitus(t)e läbimine kutse taotlemisele eelneva 7 aasta jooksul;
 • vähemalt 3-aastane erialane töökogemus töökollektiivi juhina (eestööline, brigadir, meister, tööjuht vms.) puitmaju ehitavas või tootvas ettevõttes taotluse esitamisele eelneva 7 aasta jooksul.
Spetsialiseerumisel Palkmajaehitaja, tase 5 kutsele (töömaailma taotleja) - erialane töökogemus peab olema saadud palkmaju ehitavas ettevõttes ja vastama spetsialiseerumisele.

Spetsialiseerumisel Käsitööpalkmaja tootja ja palkmajade renoveerija, tase 5 kutsele (töömaailma taotleja) - erialane töökogemus peab olema saadud käsitöö palkmaju tootvas ja ehitavas ettevõttes ja vastama spetsialiseerumisele.

KUTSE ESMAKORDSEL TAOTLEMISEL ESITATAVAD DOKUMENDID:

 • avaldus (vormikohane),
 • isikut tõendava dokumendi koopia,
 • CV (vormikohane),
 • haridust tõendava dokumendi koopia,
 • erialaste täiendkoolitus(t)e läbimist tõendava(te) dokumendi/dokumentide koopia(d),
 • portfoolio,
 • maksekorralduse koopia kutseeksami tasu ülekandmise kohta.

TAOTLEJA KOMPETENTSUSE HINDAMINE ESMAKORDSEL TAOTLEMISEL:

 • dokumentide alusel;
 • teoreetiliste teadmiste test;
 • praktiline tööülesanne;
 • vestlus.

KUTSE TAASTÕENDAMISE EELTINGIMUSED

a) varasemalt saadud kutsetunnistus, mille kehtivusaja lõppemisest ei ole taastõendamise hetkeks möödas rohkem kui 3 aastat;
b) läbitud vähemalt 50 h ulatuses kutse andja poolt tunnustatud erialased täienduskoolitusi taastõendamisele eelneva 5 aasta jooksul;
c) erialane töökogemus vähemalt poole kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul.

KUTSE TAASTÕENDAMISEKS ESITATAVAD DOKUMENDID

 • avaldus (vormikohane),
 • koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),
 • varem omistatud kutsetunnistuse koopia,
 • maksekorraldus kutse andmisega seotud tasu maksmise kohta,
 • läbitud täiendkoolitus(t)e tunnistus(t)e koopia(d),
 • portfoolio kutse omamise ajal tehtud erialastest töödest.

TAOTLEJA KOMPETENTSUSE HINDAMINE TAASTÕENDAMISEL

 • dokumentide alusel;
 • vajadusel praktiline tööülesanne;
 • vajadusel vestlus.
NB!
 • Iga uue tegevusala (spetsialiseerumise) taotlemist taastõendamisel käsitletakse kutse esmakordse taotlemisena sellel tegevusalal.
 • Taastõendamine Palkmajaehitaja (k.a spetsialiseerumine) kutse baasil
  • Kutse “Palkmajaehitaja” = Kutse “Puitmajaehitaja”. Spetsialiseerumine: Palkmajaehitaja
  • Kutse “Palkmajaehitaja”. Spetsialiseerumine: Käsitöö palkmaja tootja = Kutse “Puitmajaehitaja” Spetsialiseerumine: Puitmajaehitaja + Käsitöö palkmaja tootja ja palkmajade renoveerija
 • Kutse esmakordse taotlemise ning taastõendamise detailne kord on leitav dokumendist: MTÜ Eesti Puitmajaliit KUTSE ANDMISE KORD puitmajaehitaja kutsetele