Hindamisjuhend


Kutse taotlemise (esmane taotlemine / taastõendamine), taotleja kvalifitseerumise hindamise, taotleja kvalifikatsiooni hindamise ning kutse omistamise protsessikirjeldus.

1. Taotleja tutvub puitmajaehitaja kutsestandardiga, kutse andmise korraga ja hindamisjuhendiga.

2.Töömaailma kutse esmasel taotlemisel või taastõendamisel saadab taotleja kutseandjale (MTÜ Eesti Puitmajaliit) kõik nõutud dokumendid digiallkirjastatuna ühes konteineris. Digiallkirjastatud konteiner saata aadressil: kutse@puitmajaliit.ee

3. Kutseõppeasutuse lõpetaja registreeritakse kutseeksamile kutseõppeasutuse esindaja poolt: www.kutseregister.ee

 4. Kutsenõukogu vaatab saadetud dokumendid üle ning:

  • Mittekvalifitseerumise korral teavitab kutsenõukugu taotlejat puudustest

  • Kvalifitseerunud taotleja dokumendid saadetakse kutseeksami hindamiskomisjonile. Tulenevalt dokumentide sisust võivad hindamismeetodid olla järgnevad:

- esmane taotleja - dokumentide alusel / teoreetiliste teadmiste test / praktiline tööülesanne / vestlus

-taastõendaja - dokumentide alusel / vajadusel praktiline tööülesanne / vajadusel vestlus
  • Peale kutseeksami hindamiskomisjoni otsust teavitab kutsenõukogu taotlejat hindamistulemusest (kui hinnatakse dokumentide põhjal) või eksami hindamismeetoditest (hindamiskomisjon otsustab kutse taotleja kompetentsuse hindamiseks sobivaima(d) hindamismeetodi(d)) ja kinnitab eksamiaja.

5. Puitmajaehitaja, tase 3, 4 ja 5 hindamisjuhendid on kirjeldatud PUITMAJAEHITAJA KUTSEEKSAMI hindamislehtedel. 

6. Hindamistulemuste põhjal teeb kutseeksami hindamiskomisjon kutsekomisjonile ettepaneku kutsete omistamiseks / mitte omistamiseks.

7. Kutsekomisjon vaatab üle hindamiskomisjoni ettepanekud ning kinnitab / ei kinnita kutse omistamise otsused.

8. Kutsekomisjoni esindaja sisestab omistatud kutsed kutseregistrisse.