KUTSEEKSAMID

Eesti Puitmajaliit (EPML) on kutse andja järgmistele kutsetele (alates 01.01.2020):


PUITMAJAEHITAJA, tase 3

Puitmajaehitaja, tase 3 ehitab etteantud tööülesandest lähtudes erinevaid puitkarkassmaju (elementmajad, moodulmajad jne) ning palkmaju (masintoodetud või käsitööpalkmajad). Ta osaleb meeskonna liikmena ka muude tööde tegemisel, nt avatäidete paigaldamisel ja katuste ning põrandate ehitamisel.
Selle taseme puitmajaehitaja töötab meeskonna liikmena või iseseisvalt mõnes kitsamas töölõigus (nt ehitusmaterjali ladustamine jms), järgides üksikasjalisi juhiseid ja töökeskkonna- ja tööohutusnõudeid ning vastutades iseenda töö tulemuse eest.
Keerulisemate tööülesannete korral konsulteerib 3. taseme puitmajaehitaja oma vahetu juhi või juhendajaga.

PUITMAJAEHITAJA, tase 4

Puitmajaehitaja, tase 4 ehitab ja renoveerib projektdokumentatsioonist lähtudes erinevaid puitkarkassmaju (elementmajad, moodulmajad jne) ning palkmaju (masintoodetud või käsitööpalkmajad), paigaldab avatäiteid ja puidupõhiseid katusekattematerjale ning ehitab põrandaid. Ta juhib ja juhendab vähem kogenud kolleege või väiksemaid töörühmi ning võtab vastutuse iseenda ja töögrupi töö tulemuse eest.
4. taseme puitmajaehitaja võib oma töö käigus spetsialiseeruda palkmajade ehitajaks või käsitööpalkmajade tootjaks ja palkmajade renoveerijaks.
- Palkmajaehitaja püstitab palkmaju eelnevalt tööstuslikult või käsitööna valmistatud palkmajadetailidest.
- Käsitööpalkmaja tootja ja palkmajade renoveerija valmistab käsitööna palkmaja detaile ning renoveerib käsitööpalkmaju.

 • Spetsialiseerumine: Palkmajaehitaja, tase 4
 • Spetsialiseerumine: Käsitööpalkmaja tootja ja palkmajade renoveerija, tase 4

PUITMAJAEHITAJA, tase 5

LISAKS TASE 4 kutsele:
Ta juhib tööd objektidel, suhtleb klientidega ja vastutab töö lõpptulemuse eest. Selle taseme puitmajaehitaja arvestab ja jagab objektil oma pädevuse piires ehitustööde teostamiseks vajalikke ressursse, koostab töögraafikuid ja vormistab dokumente, juhendab kaastöötajaid, teostab järelevalvet, kontrollib tööde kvaliteeti ning täidab muid ehitustööde vahetu korraldamisega seotud ülesandeid.
5. taseme puitmajaehitaja lähtub oma töös kehtivatest õigusaktidest ja protseduurireeglitest, ehitise projektdokumentatsioonist ning töökeskkonna- ja tööohutusnõuetest.

Kutse “Puitmajaehitaja”, tase 5 annab ettevõtjale õiguse taotleda majandustegevusregistri vastava valdkonna pädeva isiku registreeringut (MTR).

 • Spetsialiseerumine: Palkmajaehitaja, tase 5
 • Spetsialiseerumine: Käsitööpalkmaja tootja ja palkmajade renoveerija, tase 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kommentaar:
 • Puitmajaehitaja kutse saamiseks tuleb tõendada kohustuslikud ja kutset läbivad kompetentsid.
 • Spetsialiseerumisel tuleb lisaks kohustuslikele ja läbivatele kompetentsile tõendada ka spetsialiseerumisega seotud kompetents.
 • Ühe taotluse raames saab taotleda kutset kuni kahele tegevusalale (spetsialiseerumisele).

Ametite (ISCO) klassifikaator:

7 Oskus- ja käsitöölised

71 Ehitustöölised, v.a elektrikud

711 Üldehitustöölised

7115 Puusepad

ISCED klassifikaator:

07 Tehnika, tootmine ja ehitus


073 Arhitektuur ja ehitus

0732 Ehitus ja tsiviilrajatised

EMTAK klassifikaator:

F EHITUS

41 Hoonete ehitus
Kutsestandard “PUITMAJAEHITAJA” (kehtiv alates 01.01.2020) asendab kutsestandardit “PALKMAJAEHITAJA” (kehtiv kuni 31.12.2019)
 • Senine nimi „Palkmajaehitaja“ asendus standardite sisu paremini edasi andva nimetusega „Puitmajaehitaja“. Palkmajaehitaja nimetus jäi alles uuele spetsialiseerumisele nimega „Palkmajaehitaja“.
 • Sisult muutus senine spetsialiseerumine „Käsitöö palkmaja tootja“. Tootmisele lisandus uuendatud versioonis ka palkmajade renoveerimise osa. Uueks nimetuseks sai „Käsitööpalkmaja tootja ja palkmajade renoveerija“.
 • Senised kompetentsid „Töö planeerimine ehitusplatsil“ ja „Tööks ettevalmistamine ja töö korraldamine ehitusplatsil“ kirjutati kokku üheks.
 • Kompetentsid „Leiliruumi ehitamine“ ja „Välisrajatiste ehitamine“ jäeti välja.
 • Tegevusnäitajate sõnastuses lisandus käeliste tegevuse kirjeldusele juurde ka vastutavale spetsialistile kohaseid tegevusi (vastutus, juhendamine, erinevad tööülesanded).
 • Lisati uus kompetents „Ehitustööde juhtimine ja korraldamine“, mis vahetas välja senise tööosa „Tootmise juhtimine ja töö korraldamine“.
 • Läbivad kompetentsid, mis seni ka pigem erialaspetsiifilisi tegevusi kirjeldasid, jäeti välja ning asendati üldisemate kompetentsidega.